Regulamin konkursu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Nowacki („Organizator’).
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.nowacki.pl

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
  b) nie jest pracownikiem firmy organizującej konkurs;
  c) nie jest członkiem rodziny pracownika organizującego konkurs;
  d) ukończyła 18 lat.

§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie wszystkich następujących wymagań:

  a) złożenie zamówienia na platformie na stronie www.nowacki.pl
  b) polubienie profilu Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych na Facebooku: Szkółka Nowacki;
  c) polubienie konkursowego posta na profilu facebookowym organizatora;
  d) udostępnienie publiczne postu konkursowego na swoim profilu.

§ 4
NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:

  a) dla zdobywcy pierwszego miejsca: Tablet IPAD MINI;
  b) dla pierwszych 20 osób które wezmą udział w konkursie: elegancki długopis;
  c) dla pierwszych 20 osób które wezmą udział w konkursie drzewo z gatunku: Carpinus betulus „Pendula” Pa 180.
 2. Zdobywca nagrody głównej w Konkursie zostanie wyłoniony przez losowanie z pośród wszystkich uczestników, którzy spełnili warunki konkursu. Warunkiem przyznania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru.
 3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez nich w trakcie Konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadku prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6
REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krzysiek@nowacki.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 3. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1 oraz 2, będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na profilu Facebook organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa w tym zakresie wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 4. Regulamin jest dostępna pod adresem www.nowacki.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok